นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์ลำปาง)
ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกอบรม OR Academy คลังน้ำมันสระบุรี อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
นำโดยอาจารย์อำนวย ชัยชนะ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านการฝึกดับเพลิงขั้นต้นผ่านการปฏิบัติจริง
โดยมีคุณสมพงษ์ ไกรอุดม และทีมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพในอนาคต

เมื่อวันที่ 2 - 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
        FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th