เชิญชวนบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลน


ขอเชิญชวนร่วมสร้างผลบุญโดยการบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน ผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เงินที่ได้รับบริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปช่วยเหลือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความขาดแคลน รวมทั้งนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ยืมเรียน เช่น Notebook iPad เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรม และกลับไปรับใช้สังคม

ท่านสามารถโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 091-0-68809-2
ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. (กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา)
หรือสแกน QR Code ในภาพด้านล่างนี้
**นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อขอใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี
แบบฟอร์มสำหรับส่งหลักฐานการบริจาคเงิน >> https://shorturl.at/bEb76

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนฯ
โทร 02 564 4440 ต่อ 7455 คุณภานุมาศ
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการโอนเงิน
โทร 02 564 4440 ต่อ 7416 คุณมินตรา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
        FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th