ผู้บริหาร

Image
IMage
ผศ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
k.soisuda@fph.tu.ac.th
Image
IMage
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
ที่ปรึกษาคณบดี
sasitorn.t@fph.tu.ac.th
Image
IMage
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ที่ปรึกษาคณบดี
chalermchai.c@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
ที่ปรึกษาคณบดี
twisuk.p@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ดร.สมจิณณ์ พิลึก
ที่ปรึกษาคณบดี
somchint.tu@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ผศ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา
อีวาโนวิช
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
katiya.i@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และสื่อสารองค์กร
ronnapoom.s@fph.tu.ac.th
Image
IMage
รศ.ดร.ภิรมย์ น้อยสำแดง
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริการวิชาการ
pirom.n@fph.tu.ac.th
Image
IMage
รศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
thongchai.k@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ผศ.ดร.พรรณทิสชา
ธนตระกลศรี
รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำศูนย์ลำปาง

pantitcha.o@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ผศ.ดร.สยัมภู ใสทา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำศูนย์ลำปาง

sayambhu.s@fph.tu.ac.th
Image-kitrawee
IMage
ผศ.ดร.กิตรวี จิรรัตน์สถิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำศูนย์รังสิต

kitrawee.j@fph.tu.ac.th

อาจารย์ประจำศูนย์รังสิต

Image
IMage
ศ.ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
อาจารย์
(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

uraiwan.kos@mahidol.ac.th
Image
IMage
รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
อาจารย์
(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

chaweewan.b@fph.tu.ac.th
Image
IMage
รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
อาจารย์
tu.sirima@gmail.com
Image
IMage
รศ.ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
อาจารย์
wannarat.r@fph.tu.ac.th
Image
IMage
รศ.ดร.ณิภัทรา หริตวร
อาจารย์
niphattaph@gmil.com
Image
IMage
รศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
อาจารย์
laksana.laokiat@gmail.com
Image
IMage
รศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน
อาจารย์
uma.langkulsen@fph.tu.ac.th
Image
IMage
รศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร
อาจารย์
arroon.k@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ผศ.ดร.กำพล นันทพงษ์
อาจารย์
nanthapong@gmail.com
Image
IMage
ผศ.ดร.เกษร สำเภาทอง
อาจารย์
(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

kaysorns@gmail.com
Image
IMage
ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
อาจารย์
noinansth@gmail.com
Image
IMage
ผศ.ดร.นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์
อาจารย์
nittapsp@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ผศ.ดร.น้ำฝน เอกตาแสง
อาจารย์
numfon.e@fph.tu.ac.th
Image-Saowanee
IMage
ผศ.ดร.เสาวนีย์ หน่อแก้ว
อาจารย์
saowanee.n@fph.tu.ac.th
Image-04liangli
IMage
Assistant Professor
Dr.Li Liang
อาจารย์
liang.li@fph.tu.ac.th
Image-01manaporn
IMage
ผศ.ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย
อาจารย์
manaporn.w@gmail.com
Image-01kanjana
IMage
ผศ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว
อาจารย์
kanjana.c@fph.tu.ac.th
Image-01pornthip
IMage
ผศ.ดร.พรทิพย์ จอมพุก
อาจารย์
pchompook@fph.tu.ac.th
Image-nontiya
IMage
ผศ.ดร.นนท์ธิยา หอมขำ
อาจารย์
nontiya.h@fph.tu.ac.th
Image-01bussarakam
IMage
ผศ.ดร.บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์
อาจารย์
b.thitanuwat@fph.tu.ac.th
Image-sanpatchaya
IMage
ผศ.ดร.สรรพัชญ์ ศิริสวัสดิ์
อาจารย์
sanpatchaya@fph.tu.ac.th
Image
IMage
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก
อาจารย์
teeraphun.k@fph.tu.ac.th
Image-sasithon-si
IMage
ผศ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย
อาจารย์
sasithorns@fph.tu.ac.th
Image-01adisak
IMage
ผศ.อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
อาจารย์
adisak.b@fph.tu.ac.th
Image-03supat
IMage
ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อาจารย์
(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

supat.w@fph.tu.ac.th
Image-01peerapon
IMage
ดร.พีระพล รัตนะ
อาจารย์
peerapon.r@fph.tu.ac.th
Image-01ekarat
IMage
ดร.เอกราช สมบัติสวัสดิ์
อาจารย์
ekarat.s@fph.tu.ac.th
Image-01chalobon
IMage
ดร.ชโลบล ตรีศักดิ์
อาจารย์
chalobon.t@fph.tu.ac.th
Image-01wiyada
IMage
ดร.วิยะดา นิลกาญจนกุล
อาจารย์
wiyada.n@fph.tu.ac.th
Image-chavinthorn
IMage
อ.ชวินทร มัยยะภักดี
อาจารย์
m.chavin@fph.tu.ac.th
Image-mayulee
IMage
อ.มยุรี สุวรรณแก้ว
อาจารย์
mayulee.s@fph.tu.ac.th

อาจารย์ประจำศูนย์ลำปาง

Image-03yanasinee
IMage
ผศ.ดร.ญาณสินี สุมา
อาจารย์
yanasinee.s@fph.tu.ac.th
Image-02supang
IMage
ผศ.ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย
อาจารย์
supang.w@fph.tu.ac.th
Image-patsiri
IMage
ผศ.ดร.พัชร์สิริ ศรีเวียง
อาจารย์
patsiri.s@fph.tu.ac.th
Image-03pradabduang
IMage
ผศ.ดร.ประดับดวง
เกียรติศักดิ์ศิริ
อาจารย์
pradabduang.k@fph.tu.ac.th
Image-03duanpen
IMage
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ ศิริเถียร
อาจารย์
duanpen.s@fph.tu.ac.th
Image-02veerapas
IMage
ผศ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด
อาจารย์
veerapas.n@fph.tu.ac.th
Image-kasama
IMage
ผศ.ดร.กษมา ภูสีสด
อาจารย์
kasama.p@fph.tu.ac.th
Image-supa
IMage
ผศ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์
อาจารย์
supa.v@fph.tu.ac.th
Image-02tanika
IMage
ผศ.ธนิกา ติงสะ
อาจารย์
tanika.s@fph.tu.ac.th
Image-02surangrat
IMage
ดร.สุรางค์รัตน์ พ้องพาน
อาจารย์
surangrat.p@fph.tu.ac.th
Image-02ruchirada
IMage
ดร.รุจิรดา ช้างขวัญยืน
อาจารย์
ruchirada.c@fph.tu.ac.th
Image-02jirapat
IMage
ดร.จิรภัทร หลงกุล
อาจารย์
jirapat.l@fph.tu.ac.th
Image-02chaiwat
IMage
ดร.ชัยวัฒน์ เผดิมรอด
อาจารย์
chaiwat.p@fph.tu.ac.th
Image-02nattagorn
IMage
ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย
อาจารย์
nattagorn.c@fph.tu.ac.th
Image-02patcharin
IMage
ดร.พัชรินทร์ คำนวล
อาจารย์
patcharin.k@fph.tu.ac.th
Image-02amnouy
IMage
อ.อำนวย ชัยชนะ
อาจารย์
amnouy.c@fph.tu.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

Image-04marc
IMage
Professor.Dr.Marc Van der Putten
Senior Lecturer
marc.vdp@fph.tu.ac.th
Image-04davison
IMage
Professor.Dr.Davison Munodawafa
Lecturer
dphconsultants@gmail.com
Image-Roy
IMage
Assoc.Prof.Roy William
Batterham
Lecturer
roy.b@fph.tu.ac.th
Image-stephen
IMage
Assoc.Prof.Dr.Stephen Jay Atwood
Lecturer
stephen.j@fph.tu.ac.th
Image-Rodger
IMage
Dr.Rodger Doran
Lecturer
rodger.d@fph.tu.ac.th
Image-Andrew
IMage
Dr.Andrew Lee Corwin
Lecturer
andrew.c@fph.tu.ac.th
Image-04sarina
IMage
Dr.Sarina Pradhan Kasaju
Lecturer
sarina.p@fph.tu.ac.th
Image-04fabio
IMage
Mr.Fabio Saini
Lecturer
fabio.s@fph.tu.ac.th