กิจกรรมค่ายสาสุขอาสา พัฒนาชนบท ปีที่ 8 ตอน ยูงทองผลิบาน ณ บ้านชะวึก


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมค่ายสาสุขอาสา พัฒนาชนบท ปีที่ 8 ตอน ยูงทองผลิบาน ณ บ้านชะวึก
ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2567
ณ โรงเรียนบ้านชะวึกและชุมชนบ้านชะวึก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.)
จัดกิจกรรมค่ายสา’สุขอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 8
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์-รักประชาชน
เพื่อตอบสนองต่อปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” และ ตอบโจทย์ปณิธานของคณะฯ คือการเป็น “คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อสังคม”
สามารถนำความรู้ทางด้านสาธารณสุขไปใช้ในการปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในชุมชน
รวมทั้งถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหาอย่างระบบ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณ์๋ GREATS ของนักศึกษา

ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย
- ปรับปรุงลานเด็กเล่น ตามหลัก (BBL : Brain-Based Learning)
- การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง “ลานเด็กเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ” แหล่งรวมความสนุกและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ
- การออกแบบเกมบนพื้นที่ของลานสวนสนุก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ด้วยการทาสีใหม่ให้สดใสน่าวิ่งเล่น
- พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดทำพื้นที่และมอบวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
- กิจกรรมจัดทำเมนูสุขภาพ "สลัดโรล" แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรให้สวยสดใส พร้อมมอบเมล็ดพันธ์ทางการเกษตร เตรียมพร้อมการเปิดเทอมของโรงเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักการเพาะปลูกพืชผัก ทั้งยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบชั้นดีในการประกอบอาชีพในอนาคต
- กิจกรรมนันทนาการ ผ่านรูปแบบละครที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคำแนะนำการช่วยชีวิตคนจมน้ำ การช่วยเหลือคนสำลักอาหาร-อาหารติดคอ พร้อมแนวทางปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่น PM 2.5
- พร้อมด้วยกิจกรรมกีฬานันทนาการที่ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข
ปิดท้ายด้วยการให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน

ขอขอบคุณคณะกรรมการ และทีมงานค่ายสา’สุขอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 8 โดยเฉพาะ คณะกรรมการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้จนสำเร็จลุล่วง

ขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนบ้านชะวึกและชุมชนบ้านชะวึก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่ให้การต้อนรับและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและเงินสนับสนุน จนสามารถดำเนินกิจกรรมจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดี

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
        FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th