ประกาศรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ผลการรับรองวุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          อ่านรายละเอียด

หลักสูตรผ่านการรับรอง จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          อ่านรายละเอียด


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ

Master of Science Program in Occupational Health and Safety


จุดเด่นของหลักสูตร
     1. จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
     2. บูรณาการความรู้พหุวิทยาการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์
     3. สามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
     4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน หรือสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
     2. ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
     3. กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจาก ระดับผลการศึกษา (ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์) หรือ ผลการฝึกภาคสนาม หรือ โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพที่เคยดำเนินการ/เข้าร่วมทั้งในขณะศึกษาและหรือภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
     1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

     2. ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
     3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย


จำนวนรับ   20 คน ต่อปีการศึกษา   


โครงสร้างหลักสูตร

    แผน ก แบบ ก 2(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 42 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ง.   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 42 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ง.   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
  • นักวิชาการด้านสาธารณสุข อาจารย์ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านความปลอดภัย หรือด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
  • พนักงานตรวจความปลอดภัย / สภาพแวดล้อมในการทำงาน /การจัดการสารเคมีอันตราย
  • วิทยากรอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ปีการศึกษา สายตรง สายอ้อม
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 47,060 62,960
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 43,300 51,250
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 14,450 14,450
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 49,010 49,010
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 28,400 28,400
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 182,200 206,070


วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน คือ นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.


กำหนดการสมัครและการสอบคัดเลือก

กิจกรรม วันและเวลา
เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม2567
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 27 กรกฎาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 กรกฎาคม 2567
แสดงความจำนงเข้าศึกษา 29 - 30 กรกฎาคม 2567


เอกสารประกอบการสมัคร
*รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น*
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

โปรดเตรียมไฟล์เอกสารเพื่ออัพโหลดเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.  รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ

2.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
4.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC
       หรือเอกสารแสดงการสมัครสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
       (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ และผลการทดสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
8.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9.  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
      ค่าสมัครสอบ 500 บาท
      โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
      ชื่อบัญชีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. เลขที่บัญชี 475-0-561-98-3  


ข้อมูลติดต่อ
งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 062-451-9569 (ณฬฑการณ)
e-mail: grad.thai.edu@fph.tu.ac.th