Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ

Master of Science (Health, Safety and Environment Management)

วิชาเอก 1) วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
  2) วิชาเอกการจัดการสุขภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

3) วิชาเอกการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ

   

จุดเด่นของหลักสูตร
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตรทางด้านวิทยาศาสตร์ในงานสุขภาพ สังคม และการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นการค้นคว้าอิสระหรือการทำวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในงานประจำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน/ชุมชนของผู้เรียนได้ทันทีขณะกำลังศึกษาในหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตนักจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักจัดการทางด้านสุขภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนักจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่เน้นการปฏิบัติบนฐานขององค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1) สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพหรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

     2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     3) กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

การคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์
     2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

โครงสร้างหลักสูตร

    แผน ก แบบ ก 2(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาเอก 12 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ง.   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาเอก 12 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ง.   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     (1) ผู้บริหารขององค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในองค์การภาครัฐส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งในภาคเอกชน 

     (2) นักวิชาการและนักวิจัยในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ 
     (3) ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ผู้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน คือ นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประมาณ 207,820 บาท ตลอดหลักสูตร


กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 03 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2567
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มิถุนายน 2567
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 24-25 มิถุนายน 2567


ประกาศรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษา โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
        "การสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตนเองได้"

หลักฐานการสมัคร

*รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น*
< - หมดเขตรับสมัคร ->


โปรดเตรียมไฟล์เอกสารเพื่ออัพโหลดเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.  รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
      *หมายเหตุ รูปถ่ายไฟล์ .jpg/.jpeg,/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB
2.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
4.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5.  ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
      หรือหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
      (ทั้งนี้ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก)
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
8.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
*หมายเหตุ เอกสารข้อ 2-8 ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ
9.  หัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย (Area of interest) อย่างน้อย 1 หัวข้อ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร วท.ม.ศูนย์รังสิต
10.  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
        ค่าสมัครสอบ 500 บาท
        โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต
        ชื่อบัญชีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. เลขที่บัญชี 475-0-561-98-3  

ข้อมูลติดต่อ
งานบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
Email  grad.thai.edu@fph.tu.ac.th
โทร.  02 564 4440 ต่อ 7420
หรือโทร. 082-552-8014 (ภณิดา)