นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4


นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Oral presentations) ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th Inter-Institutional Public Health Conference: Innovation and Research Enhanced Driving Well-Being in Society)
โดยมีผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้


-   ความชุกของปัญหาสุขภาพและปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในพนักงานรับส่งอาหารเขตภาคเหนือของประเทศไทย
      โดย มุสลีมะห์ มอลอ¹, ไลลา มะดะเรส¹, สุทธิดา ช้างสาร¹, สยัมภู ใสทา²*


-   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
      โดย กานต์ธิดา อุ่นติลีกุล¹, วิสารัตน์ พุฒทอง¹, ขนิษฐา ใจทิม¹, และ กษมา ภูสีสด²*


-   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของเกษตรกรอายุ 45 ปีขึ้นไป ในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
      โดย สุวภัทร สุจริต¹ , อมายาวี เส็นติระ¹ , ปภาพร ปาทาน¹ , และ ณัฐกรณ์ ชูช่วย²*


-   มายาคติบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมออนไลน์
      โดย พรรณทสา ยิ่งงาม¹, ชนะชล กุมขุนทด¹, ลลิตา ทองติง¹, สุภา วิตตาภรณ์²*


-   ปัจจัยทำนายความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์หมอกควัน พื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
      โดย ลดาวัลย์ จิตรปราณี¹, กฤติยาพร แก้วแมน¹, ณัฐวดี ไกรสมจิตร์¹ และสุรางค์รัตน์ พ้องพาน²*


-   ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมค่าระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้
      โดย บุณฑริกา ใจสุทธิ¹, วรรณกานต์ ปองดอง¹, วาสนา เตยา¹, พัชรินทร์ คำ นวล²*, ทองสาย ใจคำ³, ทิพย์ระย้า เพียรคงชล⁴


-   ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
      โดย วิจิตรา สุทธศรีวรากร¹, ณัฐวัตร อินทรมณี¹, บงกช วิเศษสุด¹, รุจิรดา ช้างขวัญยืน²*


-   พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและสุขภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง
      โดย นเรศ ไชยากุล¹, สุทธิดา ผกากลิ่น¹, บุษรา ชัยมงกุฎ¹, วรพนิต งามประหยัด¹ และศุภางค์ วัฒนเสย²*


-   การตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม SARS-CoV-2 ในน้ำทิ้ง กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
      โดย ปวริศา วรเมธามาศ¹, พัสชา หอมฉุน¹, ธัญจิรา สายตา², บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์³ และ ภิรมย์ น้อยสำ แดง³*


-   ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ และมาตรการควบคุมที่ไม่ใช่ยาและวัคซีนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 สัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
      โดย เมธาวี เวทย์ศุรกฤต¹, มณฑิรา สง่าโฉม¹, นนท์ธิยา หอมขำ ² และ ภิรมย์ น้อยสำ แดง²*

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
        FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th