ตลอดระยะเวลา 18 ปี แห่งการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และย่างเข้าสู่ปีที่ 19 คณะฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวในการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่

สารจากคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์