ตลอดระยะเวลา 16 ปี แห่งการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และย่างเข้าสู่ปีที่ 17 คณะฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวในการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ และสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับตัว และยืดหยุ่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจให้มีความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง

สารจากคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์