ตลอดระยะเวลา 16 ปี แห่งการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และจากนโยบายของประเทศที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ และ Thailand 4.0 และสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดังนั้น หน้าที่หลักของคณะฯ จึงต้องผลิตบัณฑิตที่มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คณะฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง

สารจากคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์