ตลอดระยะเวลา 15 ปีแห่งการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และจากนโยบายของประเทศที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ และ Thailand 4.0
คณะฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจ ให้สอดคล้องกับเเผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง

สารจากคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์