ตลอดระยะเวลา 14 ปีแห่งการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง

สารจากคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์