คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้แนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES" สร้างคนคุณภาพและมหาวิทยาลัยคุณภาพ และรับใช้สังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

สารจากคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์