คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะมาได้ 12 ปี นับเเต่ก่อตั้งคณะในปี พ.ศ. 2548 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นไปตาม GREATS

สารจากคณบดี
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตรนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์