โดยภาพรวมแล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลงานเป็นที่โดดเด่น
มีความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แต่เป็นการร่วมแรง ร่วมใจ
รวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย

สารจากคณบดี
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตรนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์