ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อสังคมอย่างเด่นชัด อีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่การมีผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในเเวดวงวิชาการ

สารจากคณบดี
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตรนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์