คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก้าวสู่ปีที่ 9 นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะในปีพ.ศ. 2548
และในปี พ.ศ. 2555 - 2556 คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง

สารจากคณบดี
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตรนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์