จริยธรรมการวิจัยในคน

เกี่ยวกับ
หลักจริยธรรม
ประเภทการพิจารณา
ดาวน์โหลด
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
More details

วัตถุประสงค์
  • More details
  • More details
ขอบเขตความรับผิดชอบ
  • More details
  • More details
  • More details
หลักจริยธรรมการวิจัยในคน

More details

ประเภทการพิจารณาทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย

More details

ดาวน์โหลดเอกสาร

More details

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ติดต่อและส่งเอกสาร

Sending documents & Contacts

สำนักงาน ศูนย์รังสิต
เบอร์ติดต่อ
Email
Social Media