แนะนำคณาจารย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้บริหาร
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
• คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
• sasitorn.t@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational health and Safety
• Ergonomic

รศ.ดร.เฉลิมชัย
ชัยกิตติภรณ์
• ที่ปรึกษาคณบดี
chalermchai.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational & Health Epidemiology
• Occupational Health & Safety Management
• Industrial Hygiene
• Risk Assessment and Management

ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
• รองคณบดีฝ่ายบริหาร
• twisuk.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Industrial Hygiene
• Occupational Health
• Health Promotion

รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
• รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา
• tu.sirima@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Epidemiology
• Biostatistics

ผศ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง
• รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารศูนย์ลำปาง
• k.soisuda@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational health
• PH emergency

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร
• รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
• arroon.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Safety System
• Fire prediction

ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ronnapoom.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Qualitative research methodology
• Gender, Sexuality and Health

พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา
อีวาโนวิช
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม
• katiya.i@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Public Health Nutrition
• Health Promotion

ผศ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา
• ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำศูนย์ลำปาง
• pantitcha.o@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Air Pollution Monitoring and Management
• Environmental Pollution Control
• Emission Inventory and Air Pollution Modeling
• Air Pollution Control

อาจารย์ประจำ ศูนย์รังสิต
ศ.เกียรติคุณ ดร.อรษา
สุตเธียรกุล
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• orasa.sut@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
• Food Safety
• ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล

รศ.ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
uraiwan.kos@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• จุลชีววิทยา
• วิทยาภูมิคุ้มกัน

รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• chaweewan.b@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• ชีวสถิติ
• ระเบียบวิธีวิจัย

รศ.ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
• อาจารย์
vajanapoom@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Health effects environmental & occupational exposures
• Road safety
• Public health emergency response

ผศ.ดร.กำพล นันทพงษ์
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• nanthapong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Food sanitation
• Wastewater treatment
• Solid Waste Management

ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
• อาจารย์
pensri.watchalayann@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Environmental Management
• Toxicology

ผศ.ดร.เกษร สำเภาทอง
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• kaysorns@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Health Behavior
• Health Promotion

ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
• อาจารย์
• noinansth@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Food safety
• Risk analysis

รศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
• อาจารย์
laksana.laokiat@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Industrial hygiene
• Occupational Health

ผศ.สุวรรณี จุฑามณีพงษ์
• อาจารย์
juthamaneepong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Environmental health
• Waste Management
• Water Supply

ผศ.ดร.ณิภัทรา หริตวร
• อาจารย์
• niphattaph@gmil.com
ความเชี่ยวชาญ

• Applied medical anthropology
• Health behavior

ผศ.อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
• อาจารย์
• adisak.b@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• EcoHealth, One Health, and Border Health

ผศ.ดร.วรรณรัตน์
รัตนวรางค์
• อาจารย์
• wannarat.r@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Demography
• Health Communication
• Communication Art

ผศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน
• อาจารย์
uma.langkulsen@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Environmental Health
• Climate Change and Health
• Air Pollution and Health Effects

ผศ.ดร.เสาวนีย์ หน่อแก้ว
• อาจารย์
• saowanee.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational and Environmental Exposure Assessment
• Agricultural Risk Assessment

ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช
• อาจารย์
• wn.naravage@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• อนามัยการเจริญพันธุ์
• ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ

ผศ.ดร.นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์
• อาจารย์
• nittapsp@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Waste Management and Utilization
• Environmental Quality Analysis and Management
• Environmental Technology

ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• supat.w@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• เทคโนโลยีอนุภาค
• การควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและอุตสาหกรรม
• การจัดการมลพิษทางอากาศ
• การประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชัย
• อาจารย์
• sasithorns@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational Health & Safety

อ.ดร.พีระพล รัตนะ
• อาจารย์
• peerapon.r@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Monitoring and Evaluation on health
• Population and development

อ.ดร.พรทิพย์ จอมพุก
• อาจารย์
• pchompook@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Epidemiology
• Environmental Health

อ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว
• อาจารย์
• kanjana.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Infectious Diseases
• Molecular Characterization and Epidemiology of Multidrug Resistant Bacteria
• Zoonotic Bacteria

อ.ดร.น้ำฝน เอกตาแสง
• อาจารย์
• numfon.e@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Solid Waste Management
• Waste Management
• Environmental Technology

อ.สมโภค กิ่งแก้ว
• อาจารย์
• sompoke.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Air Pollution Modeling and Management
• Environmental Technology and Management

อ.ดร.ภิรมย์ น้อยสำแดง
• อาจารย์
• pirom.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Infectious Diseases
• Virology
• Molecular Microbiology

อ.ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก
• อาจารย์
• teeraphun.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Medical engineering
• Ergonomic designs
• Work-related musculoskeletal disorders

อ.สรรพัชญ์ ศิริสวัสดิ์
• อาจารย์
sanpatchaya@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational Health and Safety
• Occupational Medicine

อ.ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย
• อาจารย์
• manaporn.w@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

• Environmental management

อ.ดร.บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์
• อาจารย์
• b.thitanuwat@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Waste and Wastewater management
• Environmental management

อ.ดร.นนท์ธิยา หอมขำ
• อาจารย์
• nontiya.h@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Biostatistics
• Epidemiology

อ.ชวินทร มัยยะภักดี
• อาจารย์
• m.chavin@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Safety Engineering
• Occupational Health, Safety and Environmental Management Systems

Dr.Li Liang
• อาจารย์
• liang.li@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Solid waste management
• E-waste
• Environmental performance assessment
• Environmental technology
อาจารย์ประจำ ศูนย์ลำปาง
อ.ดร.จิรภัทร หลงกุล
• อาจารย์
• jirapat.l@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Epidemiology
• Sex and Gender Education
• HIV/AIDS Prevention

อ.ดร.ณิชมน รักกะเปา
• อาจารย์
• nitchamonbt@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Health Behavior
• Health Promotion
• Non Communicable Disease

อ.ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย
• อาจารย์
• supang.w@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• บริหารสาธารณสุข
• การจัดการบริหารสุขภาพ

อ.ดร.ญาณสินี สุมา
• อาจารย์
• yanasinee.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Water Supply
• Wastewater Management
• Environmental Technology

อ.ดร.ประดับดวง
เกียรติศักดิ์ศิริ
• อาจารย์
pradabduang.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Water and Wastewater Treatment by Advanced Oxidation Processes

อ.ดร.รุจิรดา ช้างขวัญยืน
• อาจารย์
• ruchirada.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Antimicrobial-resistant
• Infectious diseases
• Mutation in bacteria

อ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์
• อาจารย์
• supa.v@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Community Health
• Qualitative Research
• Migrant Health

อ.ดร.เดือนเพ็ญ ศิริเถียร
• อาจารย์
• duanpen.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Air Pollution Modeling and Management
• Environmental Health

อ.ดร.สุรางค์รัตน์ พ้องพาน
• อาจารย์
• surangrat.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Epidemiology
• Clinical Epidemiology

อ.ดร.ชัยวัฒน์ เผดิมรอด
• อาจารย์
• chaiwat@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational Health and Safety Management and Applying
• Occupational Health and Safety Legal and Follow up

อ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด
• อาจารย์
• veerapas.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Environmental Monitoring/Toxicology
• Environmental Health Science
• Solid waste management
• Waste water treatment

อ.ธนิกา ส่องหล้า
• อาจารย์
• tanika.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational health and safety
• Industrial hygiene

อ.พัชร์สิริ ศรีเวียง
• อาจารย์
• patsiri.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational Health and Safety
• Industrial Hygiene

อ.กษมา ภูสีสด
• อาจารย์
• kasama.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Community health

อ.ณัฐกรณ์ ชูช่วย
• อาจารย์
• nattagon.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Occupational health and safety
• Agricultural Health

อ.สยัมภู ใสทา
• อาจารย์
• sayambhu.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Health Promotion
• Community Health Development
• Tropical Diseases


ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
Prof.Dr.Marc
Van der Putten
• Program Director Global Health & Development (International Program)
• marcvdp@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

• Psycho-social issues
• Health promotion & policy
• Evaluation studies

Dr.Rodger Patrick Doran
• Foreign expert
• rodger.d@fph.tu.ac.th
Dr.Andrew Lee Corwin
• Foreign expert
• corwinal2e@yahoo.com
Assoc.Prof.Roy William
Batterham
• Foreign expert
roy.batterham@deakin.edu.au
Miss Sarina
Pradhan Kasaju
• Assistant Program Director Global Health & Development (International Program)
• sarina.p@fph.tu.ac.th
Assoc.Prof.Dr.Davision
Munodawafa
• Foreign expert
• davision@fph.tu.ac.th