แนะนำเจ้าหน้าที่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่ติดต่อ :: ห้องปฏิบัติงาน 1003 อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริหารทั่วไป

สถานที่ติดต่อ :: ห้องปฏิบัติงาน 1032 อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานการศึกษาปริญญาตรี กิจการนักศึกษา และห้องปฏิบัติการ

สถานที่ติดต่อ :: ห้องปฏิบัติงาน 1035 อาคารปิยชาติ ชั้น 10
และห้องปฏิบัติงาน 525 อาคารปิยชาติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานวิจัย บริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร

สถานที่ติดต่อ :: ห้องปฏิบัติงาน 1032 อาคารปิยชาติ ชั้น 10
และห้องปฏิบัติงาน 505 อาคารปิยชาติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ :: ห้องปฏิบัติงาน 1035 อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพ และการคลัง

สถานที่ติดต่อ :: ห้องปฏิบัติงาน 1034 อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริหารและวิชาการศูนย์ลำปาง

สถานที่ติดต่อ :: อาคารบุญชูปณิธาน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง