ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมสาสุขอาสาพัฒนาชนบท ปีที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปางจัดกิจกรรมสาสุขอาสาพัฒนาชนบท ปีที่ 3
ตอน “เอ้า! เฮาสาสุขไปห้วยทาก”
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ บ้านห้วยทาก ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ร่วมจัดกิจกรรม “สาสุขอาสาพัฒนาชนบท” ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในคณะได้ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน และเรียนรู้การเป็น “นักสาธารณสุขเพื่อสังคม”
ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทในเขตพื้นที่ห่างไกล ได้เลือกพื้นที่เป้าหมาย คือ บ้านห้วยทาก ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปางบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยงาว โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
❇ กิจกรรม“เชื่อมสัมพันธ์” ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงจัดกิจกรรมวันเด็ก ส่งมอบความสุขและสิ่งของให้กับเด็กในชุมชน
❇ ทัศนศึกษา ณ สถานีวนวัฒนวิจัยงาว ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เข้าร่วมค่าย ทุกคนให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้
❇ สำรวจอุทยานถ้ำผาไท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้และศึกษา ธรรมชาติในเรื่องต่างๆ เช่น หินงอกหินย้อยที่สามารถส่องประกายกับแสงภายในถ้ำ

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังการเป็น “นักสาธารณสุขเพื่อสังคม” ให้สามารถนำความรู้ทางด้านสาธารณสุขไปใช้ในการปฏิบัติจริง และเกิดประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาทักษะและกระบวนการทำงานร่วมกันของนักศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมค่ายกับเจ้าหน้าที่และชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th