การศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

บรรยากาศการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน เรียนรู้นวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (Wangchan Forest Learning Center) สถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้
และศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. สผ. (PTIC) สถานที่สำหรับการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0


news_img1
news_img2

news_img3
news_img4

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th