ทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ / บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ทุน (สนับสนุนจำนวน 3 ทุน/1 ปีงบประมาณ)

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567
วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน (สนับสนุนจำนวน 4 ทุน/1 ปีงบประมาณ)

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2567
- ภายในประเทศ (ประเทศไทย) วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ทุน (สนับสนุนจำนวน 2 ทุน)
กรณีรูปแบบออนไลน์ เบิกจ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ตามอัตราที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท
- ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท / ทุน (สนับสนุนจำนวน 4 ทุน)
กรณีรูปแบบออนไลน์ เบิกจ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ตามอัตราที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท
- ทวีปอื่น ๆ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท / ทุน (สนับสนุนจำนวน 2 ทุน)
กรณีรูปแบบออนไลน์ เบิกจ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ตามอัตราที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท

ทุนการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัยและวิชาการ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2567
- ระดับปริญญาตรีไม่เกิน 15,000 บาทต่ออาจารย์ 1 คน จำนวน 8 ทุน
- ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เกิน 20,000 บาทต่ออาจารย์ 1 คน จำนวน 2 ทุน

ทุนสนับสนุนการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2567
เงินสมนาคุณอัตราหน้าละ 500 บาท หรือตามอัตราที่จ่ายจริง ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้เขียนไม่ใช่เจ้าของภาษาทั้งหมด สนับสนุนค่าตอบแทนไม่เกิน 5,000 บาท
กรณีที่ 2 ผู้เขียนมีทั้งเจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา สนับสนุนค่าตอบแทนไม่เกิน 3,000 บาท

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมด้านสาธารณสุข
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567
วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/ทุน (สนับสนุนจำนวน 1 ทุน/1 ปีงบประมาณ)

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป (Invitation Research)
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567
วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท/ทุน (สนับสนุนจำนวน 10 ทุน/1 ปีงบประมาณ)

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป (Invitation Research)
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567
วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท/ทุน (สนับสนุนจำนวน 5 ทุน/1 ปีงบประมาณ)

ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567
วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน (สนับสนุนจำนวน 2 ทุน/1 ปีงบประมาณ)

รางวัลสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นระดับคณะ
ตลอดปีงบประมาณ
ประกาศผลเดือน กันยายน 2567

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพระดับสูง (ควอไทล์ที่ 1-4) (เพิ่มเติมจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2567
- รางวัลสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท
- รางวัลสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ ควอไทล์ที่ 2 (Q2) จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท
- รางวัลสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ ควอไทล์ที่ 3 (Q3) จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท
- รางวัลสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ ควอไทล์ที่ 4 (Q4) จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท
โดยเบิกจ่ายตามจริง อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่จ่ายจริง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
        Click!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานวิจัยฯ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ
โทร.7425 พิศมัย/ ชนิกานต์
E-mail : research@fph.tu.ac.th


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th