กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ภายใต้ concept “Zero of 3”

      สาสุข ธรรมศาสตร์ เดินหน้า Safety University ปี 4 มุ่งมั่นและพัฒนาในการเป็นองค์กรผู้นำด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโลก
      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
      รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาคณบดี ประธานในพิธีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Safety University ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 18


news_img1
news_img2

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานพลังงาน และคณะกรรมการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง มุ่งมั่นและพัฒนาในการเป็นองค์กรผู้นำด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโลก

      ด้วยจิตวิญญาณอันมุ่งมั่นได้ดำเนินงานโครงการ Safety University ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และในปีนี้ได้ดำเนินงานภายใต้คอนเซ็ปต์ Zero OF 3 TU Campaign 2023 คือ 3 ภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้เป็นศูนย์ ผ่านรูปแบบการแสดง และการรณรงค์ หรือ "แฟลชม็อบ" ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
     🎯 Zero Accident เป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาคมธรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้” ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
     🎯 Zero dengue Fever เป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
     🎯 Zero Smoking in public place เป้าหมายในการลด และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในพื้นที่สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อการเป็นสังคมไร้ควันบุหรี่

    🌏 รับชม กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ภายใต้ concept “Zero of 3”


      ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานพลังงาน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สื่อความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ดังกล่าว

      ที่สำคัญคือ คณะกรรมการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ที่เป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันกิจกรรมดี ๆ ไปสู่ประชาคมธรรมศาสตร์ต่อไป


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th