คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ประเภทเกียรติบัตรดีเด่น

ตามที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นั้น

บัดนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 แล้ว
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566
ประเภทเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1
จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
📌 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ลำดับที่ 2116 ในตารางแนบท้ายประกาศ)
📌 2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ลำดับที่ 2317 ในตารางแนบท้ายประกาศ)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่
       FPH Thammasat
    🌏 https://fph.tu.ac.th