หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ

Master of Science (Health, Safety and Environment Management)

วิชาเอก 1) วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
  2) วิชาเอกการจัดการสุขภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

3) วิชาเอกการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ

   

จุดเด่นของหลักสูตร
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตรทางด้านวิทยาศาสตร์ในงานสุขภาพ สังคม และการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นการค้นคว้าอิสระหรือการทำวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในงานประจำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน/ชุมชนของผู้เรียนได้ทันทีขณะกำลังศึกษาในหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตนักจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักจัดการทางด้านสุขภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนักจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่เน้นการปฏิบัติบนฐานขององค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1) สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพหรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

     2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     3) กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

การคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

     2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

โครงสร้างหลักสูตร

    แผน ก แบบ ก 2(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาเอก 12 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ง.   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 36 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาเอก 12 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ง.   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     (1) ผู้บริหารขององค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในองค์การภาครัฐส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งในภาคเอกชน 

     (2) นักวิชาการและนักวิจัยในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ 
     (3) ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ผู้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน คือ นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประมาณ 207,820 บาท ตลอดหลักสูตร


กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 04 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2567
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 มีนาคม 2567
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 25-26 มีนาคม 2567ประกาศรับสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งเเวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
หลักฐานการสมัคร

*รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น*
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


โปรดเตรียมไฟล์เอกสารเพื่ออัพโหลดเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1.  รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
      *หมายเหตุ รูปถ่ายไฟล์ .jpg/.jpeg,/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB
2.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
4.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5.  ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
      หรือหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
      (ทั้งนี้ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก)
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
8.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
*หมายเหตุ เอกสารข้อ 2-8 ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ
9.  หัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย (Area of interest) อย่างน้อย 1 หัวข้อ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร วท.ม.ศูนย์รังสิต
10.  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
        ค่าสมัครสอบ 500 บาท
        โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต
        ชื่อบัญชีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. เลขที่บัญชี 475-0-561-98-3  


ข้อมูลติดต่อ
งานบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
Email  grad.thai.edu@fph.tu.ac.th
โทร.  02 564 4440 ต่อ 7420
หรือโทร. 082-552-8014 (ภณิดา)