หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการวิชาการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425


IN-HOUSE TRAINING

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการวิชาการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425


หลักสูตรผู้บริหาร Mini MBA
รุ่นที่ 4

นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอุษา ป้องจิตใส
02-564-4440-79 ต่อ 7425

หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอุษา ป้องจิตใส
02-564-4440-79 ต่อ 7425

อบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการวิชาการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425