หลักสูตรผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 4

นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En)

COURSE REVIEW
สมัครออนไลน์
เกี่ยวกับหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Course Review
Mimi MBA รุ่นที่ 4


หลักสูตรผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โลกมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำองค์กรต้องมีสมรรถนะการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้เข้ากับประเด็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งเเวดล้อม และพลังงาน (SAFETY, HEALTH, ENVERONMENT & ENERGY) หรือ SHE & En เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนเเปลงรอบด้านและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพอนามัย สิ่งเเวดล้อมและพลังงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้
 • ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY)
 • บูรณาการ (INTEGRATION)
 • โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION)
 • การกีดกันทางการค้า (TRADE BARRIER)
 • ทัศนคติหรือมุมมอง (ASPECT)

  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะเชิงผสมผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En) เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนกัน (Integrated System)
2. เพื่อนำแนวคิด และแนวปฏิบัติไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้อง (Business Partner & Advantage)
3. เพื่อนำประเด็นด้าน SHE & En มาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน (Globalization & Sustainability)
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม และระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งในแง่มุม การบริหาร SHE & En กับข้อกำหนดทางการค้าของคู่ค้า และแนวโน้มของโลก
5. เพื่อพัฒนานักบริหารให้มีจริยธรรมในการบริหารธุรกิจองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน  ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท*/ท่าน

ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ 30,000 บาท*/ท่าน

*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


หน่วยงานเอกชนสามารถลดหย่อนภาษี 200%
กำหนดอบรมภายในปีพ.ศ. 2567  การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรม (การศึกษาดูงาน) ตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม • (SHE&EN ประธานรุ่นที่ 1) ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

  "หลักสูตรนี้พยายามหล่อหลอม ความรู้ต่างๆ ทั้งหมดของเราให้ดู ให้คิดมากขึ้น ไม่ใช่เเค่วันนี้หรือพรุ่งนี้ หลักสูตรนี้ให้คิดถึงอนาคต ว่าเราต้องใช้พลังงาน หรือทรัพยากรต่างๆ อย่างดีและให้คุ้มค่ามากที่สุด ที่นี่เค้าหล่อหลอมได้ดีมากเลยครับ"

 • (SHE&EN รุ่นที่ 1) ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  "หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาตัวเองในการเป็นผู้บริหารขององค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ"