หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
FPHTU-foodsafety-poster
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

      กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบ ปรุง ประกอบอาหาร และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีในสถานที่จำหน่ายอาหาร สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายฯ

1. ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เข้ารับการอบรม และส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานที่จำหน่ายอาหารเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

2. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานจัดการอบรม ต้องนำเอกสารหลักฐานการผ่านอบรมที่หน่วยงานจัดการอบรมออกให้ยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่จำหน่ายอาหารของตนเอง

3. ผู้ประกอบกิจการ ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรมทุกคนเก็บไว้ที่จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารเพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซี่งได้รับแต่งตั้งจากพนักงานท้องถิ่น สามารถตรวจสอบได้


ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ

     กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของกิจการ ผู้จัดการร้าน ผู้ดูแลร้าน
     ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง 30 นาที

หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

     กลุ่มเป้าหมาย ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์
     ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง 30 นาที


ค่าลงทะเบียน

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
     ONSITE         850 บาท/คน
     ONLINE         550 บาท/คน

หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
     ONSITE         500 บาท/คน
     ONLINE         300 บาท/คน

*หมายเหตุ ONSITE หมายถึง จัดอบรม ณ สถานที่ที่หน่วยงานจัดการอบรมกำหนด
                    ONLINE หมายถึง จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Zoom หรือ Microsoft Team


การวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การทดสอบความรู้
ด้วยแบบทดสอบความรู้แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
การนับระยะเวลา
เข้ารับการอบรม
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ แบบทดสอบจำนวน 50 ข้อ
ระยะเวลาการทำแบบทดสอบ 50 นาที
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ
ระยะเวลาการทำแบบทดสอบ 50 นาที
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


หลักฐานรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
      หลักฐานรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมมีอายุ 3 ปีหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 50 คน/ครั้ง

ระยะเวลาการอบรม : 6 ชั่วโมง 30 นาที

หัวข้อการอบรม :
1) หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
2) มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
3) สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
5) การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
6) การสาธิตและฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 100 คน/ครั้ง

ระยะเวลาการอบรม : 3 ชั่วโมง 30 นาที

หัวข้อการอบรม :
1) หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร
2) สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
4) การสาธิตและฝึกปฏิบัติติดต่อสอบถาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งานวิจัย บริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร

คุณอุษา ป้องจิตใส
      เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 7425
      *โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
งานบริหารและวิชาการศูนย์ลำปาง

คุณสุภาวิณี ศรีคำ
      เบอร์โทรศัพท์ 064-596-1562
      *โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ

E-mail:       tufoodsafety@fph.tu.ac.th
Website:     fph.tu.ac.th