แนะนำคณาจารย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้บริหาร
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
• คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
• sasitorn.t@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational health and Safety
• Ergonomic
Curriculum Vitae
รศ.ดร.เฉลิมชัย
ชัยกิตติภรณ์
• ที่ปรึกษาคณบดี
chalermchai.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational & Health Epidemiology
• Occupational Health & Safety Management
• Industrial Hygiene
• Risk Assessment and Management
Curriculum Vitae
ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
• ที่ปรึกษาคณบดี
• twisuk.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Industrial Hygiene
• Occupational Health
• Health Promotion
Curriculum Vitae
ดร.สมจิณณ์ พิลึก
• ที่ปรึกษาคณบดี
• somchint.tu@fph.tu.ac.th
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง
• รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
• k.soisuda@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational health
• PH emergency
Curriculum Vitae
ผศ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา
อีวาโนวิช
• รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
• katiya.i@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Public Health Nutrition
• Health Promotion

Curriculum Vitae
ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
• รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ronnapoom.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Qualitative research methodology
• Gender, Sexuality and Health
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.ภิรมย์ น้อยสำแดง
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและห้องปฏิบัติการ
• pirom.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Infectious Diseases
• Virology
• Molecular Microbiology
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
• teeraphun.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Medical engineering
• Ergonomic designs
• Work-related musculoskeletal disorders
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.พรรณทิสชา
ธนตระกลศรี
ผู้ช่วยคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำศูนย์ลำปาง

• pantitcha.o@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Air Pollution Monitoring and Management
• Environmental Pollution Control
• Emission Inventory and Air Pollution Modeling
• Air Pollution Control
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.สยัมภู ใสทา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำศูนย์ลำปาง

• sayambhu.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Health Promotion
• Community Health Development
• Tropical Diseases
Curriculum Vitae

อาจารย์ประจำ ศูนย์รังสิต
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
• คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
• sasitorn.t@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational health and Safety
• Ergonomic
Curriculum Vitae
รศ.ดร.เฉลิมชัย
ชัยกิตติภรณ์
• ที่ปรึกษาคณบดี
chalermchai.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational & Health Epidemiology
• Occupational Health & Safety Management
• Industrial Hygiene
• Risk Assessment and Management
Curriculum Vitae
ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
• ที่ปรึกษาคณบดี
• twisuk.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Industrial Hygiene
• Occupational Health
• Health Promotion
Curriculum Vitae
ดร.สมจิณณ์ พิลึก
• ที่ปรึกษาคณบดี
• somchint.tu@fph.tu.ac.th
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง
• รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
• k.soisuda@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational health
• PH emergency
Curriculum Vitae
ผศ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา
อีวาโนวิช
• รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
• katiya.i@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Public Health Nutrition
• Health Promotion

Curriculum Vitae
ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
• รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ronnapoom.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Qualitative research methodology
• Gender, Sexuality and Health
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.ภิรมย์ น้อยสำแดง
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและห้องปฏิบัติการ
• pirom.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Infectious Diseases
• Virology
• Molecular Microbiology
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
• teeraphun.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Medical engineering
• Ergonomic designs
• Work-related musculoskeletal disorders
Curriculum Vitae
ศ.ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
uraiwan.kos@mahidol.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• จุลชีววิทยา
• วิทยาภูมิคุ้มกัน
Curriculum Vitae
รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
chaweewan.b@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• ชีวสถิติ
• ระเบียบวิธีวิจัย
Curriculum Vitae
รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
• อาจารย์
• tu.sirima@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
• Epidemiology
• Biostatistics

Curriculum Vitae
รศ.ดร.วรรณรัตน์
รัตนวรางค์
• อาจารย์
• wannarat.r@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Demography
• Health Communication
• Communication Arts
• Health Literacy
• Health Advocacy
• Crisis Communication
Curriculum Vitae
รศ.ดร.ณิภัทรา หริตวร
• อาจารย์
• niphattaph@gmil.com
ความเชี่ยวชาญ
• Applied medical anthropology
• Health behavior
Curriculum Vitae
รศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
• อาจารย์
laksana.laokiat@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
• Industrial hygiene
• Occupational Health
Curriculum Vitae
รศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน
• อาจารย์
uma.langkulsen@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Climate Change and Health
• Air Pollution and Health Effects
• Environmental Health
Curriculum Vitae
รศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร
• อาจารย์
• arroon.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Safety System
• Fire prediction

Curriculum Vitae
รศ.ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว
• อาจารย์
• thongchai.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Air Quality Modeling
• IoT-Based Air Quality Monitoring
• Environmental Data Analysis
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.กำพล นันทพงษ์
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• nanthapong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
• Food sanitation
• Wastewater treatment
• Solid Waste Management
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.เกษร สำเภาทอง
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• kaysorns@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
• Health Behavior
• Health Promotion
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
• อาจารย์
• noinansth@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
• Food safety
• Risk analysis
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์
• อาจารย์
• nittapsp@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Waste Management and Utilization
• Environmental Quality Analysis and Management
• Environmental Technology
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.น้ำฝน เอกตาแสง
• อาจารย์
• numfon.e@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Solid Waste Management
• Waste Management
• Environmental Technology
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.เสาวนีย์ หน่อแก้ว
• อาจารย์
• saowanee.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational and Environmental Exposure Assessment
• Agricultural Risk Assessment
Curriculum Vitae
Assistant Professor
Dr.Li Liang
• อาจารย์
• liang.li@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Environmental Health
• Solid Waste Management
• E-waste
• Environmental Performance Assessment
• Environmental Technology
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย
• อาจารย์
• manaporn.w@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
• Environmental management
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.กาญจนา ช้างแก้ว
• อาจารย์
• kanjana.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Infectious Diseases
• Molecular Characterization and Epidemiology of Multidrug Resistant Bacteria
• Zoonotic Bacteria
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.พรทิพย์ จอมพุก
• อาจารย์
• pchompook@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Epidemiology
• Environmental Health
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.นนท์ธิยา หอมขำ
• อาจารย์
• nontiya.h@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Biostatistics
• Epidemiology
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์
• อาจารย์
• b.thitanuwat@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Waste and Wastewater management
• Environmental management
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.สรรพัชญ์ ศิริสวัสดิ์
• อาจารย์
sanpatchaya@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational Health for Healthcare Workers
• Hospital Safety
• Work-related Quality of Life
Curriculum Vitae
ผศ.อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
• อาจารย์
• adisak.b@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• EcoHealth, One Health, and Border Health
Curriculum Vitae
ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
• อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
• supat.w@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• เทคโนโลยีอนุภาค
• การควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและอุตสาหกรรม
• การจัดการมลพิษทางอากาศ
• การประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ
Curriculum Vitae
ดร.พีระพล รัตนะ
• อาจารย์
• peerapon.r@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Monitoring and Evaluation on health
• Population and development
Curriculum Vitae
ดร.ศศิธร ศรีมีชัย
• อาจารย์
• sasithorns@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational Health & Safety
Curriculum Vitae
ดร.กิตรวี จิรรัตน์สถิต
• อาจารย์
• kitrawee.j@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Health Promotion Innovation
• Holistic Health
Curriculum Vitae
ดร.เอกราช สมบัติสวัสดิ์
• อาจารย์
• ekarat.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Industrial toxicology
• Biomonitoring and risk assessment
• Safety Technology
Curriculum Vitae
ดร.ชโลบล ตรีศักดิ์
• อาจารย์
• chalobon.t@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Biostatistics
• Health service system
Curriculum Vitae
ดร.วิยะดา นิลกาญจนกุล
• อาจารย์
• wiyada.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Soil and groundwater management
• Environmental sanitation
• Health risk assessment
Curriculum Vitae
อ.ชวินทร มัยยะภักดี
• อาจารย์
• m.chavin@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Safety Engineering
• Occupational Health, Safety and Environmental Management Systems
Curriculum Vitaeอาจารย์ประจำ ศูนย์ลำปาง
ผศ.ดร.พรรณทิสชา
ธนตระกลศรี
ผู้ช่วยคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำศูนย์ลำปาง

• pantitcha.o@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Air Pollution Monitoring and Management
• Environmental Pollution Control
• Emission Inventory and Air Pollution Modeling
• Air Pollution Control
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.สยัมภู ใสทา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำศูนย์ลำปาง

• sayambhu.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Health Promotion
• Community Health Development
• Tropical Diseases
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.ญาณสินี สุมา
• อาจารย์
• yanasinee.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Water Supply
• Wastewater Management
• Environmental Technology
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย
• อาจารย์
• supang.w@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• บริหารสาธารณสุข
• การจัดการบริหารสุขภาพ
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.พัชร์สิริ ศรีเวียง
• อาจารย์
• patsiri.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational Health and Safety
• Industrial Hygiene
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.ประดับดวง
เกียรติศักดิ์ศิริ
• อาจารย์
pradabduang.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Water and Wastewater Treatment by Advanced Oxidation Processes
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ ศิริเถียร
• อาจารย์
• duanpen.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Air Pollution Modeling and Management
• Environmental Health
Curriculum Vitae
ผศ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด
• อาจารย์
• veerapas.n@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Environmental Monitoring/Toxicology
• Environmental Health Science
• Solid waste management
• Waste water treatment
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.กษมา ภูสีสด
• อาจารย์
• kasama.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Community health
Curriculum Vitae
ผศ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์
• อาจารย์
• supa.v@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Community Health
• Qualitative Research
• Migrant Health
Curriculum Vitae
ผศ.ธนิกา ติงสะ
• อาจารย์
• tanika.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational health and safety
• Industrial hygiene
Curriculum Vitae
ดร.สุรางค์รัตน์ พ้องพาน
• อาจารย์
• surangrat.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Epidemiology
• Clinical Epidemiology
Curriculum Vitae
ดร.รุจิรดา ช้างขวัญยืน
• อาจารย์
• ruchirada.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Antimicrobial-resistant
• Infectious diseases
• Mutation in bacteria
Curriculum Vitae
ดร.จิรภัทร หลงกุล
• อาจารย์
• jirapat.l@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Epidemiology
• Sex and Gender Education
• HIV/AIDS Prevention
Curriculum Vitae
ดร.ชัยวัฒน์ เผดิมรอด
• อาจารย์
• chaiwat.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational Health and Safety Management and Applying
• Occupational Health and Safety Legal and Follow up
Curriculum Vitae
ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย
• อาจารย์
• nattagorn.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational health and safety
• Agricultural Health
Curriculum Vitae
ดร.พัชรินทร์ คำนวล
• อาจารย์
• patcharin.k@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Community health
Curriculum Vitae
อ.อำนวย ชัยชนะ
• อาจารย์
• amnouy.c@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Occupational health and safety
Curriculum Vitae

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
Professor.Dr.Marc
Van der Putten
• Senior Lecturer
• marc.vdp@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Global Mental Health
• Qualitative Studies
• Policy Studies
Curriculum Vitae
Professor.Dr.Davison
Munodawafa
• Lecturer
• dphconsultants@gmail.com, munodawafad@staff.msu.ac.zw

ความเชี่ยวชาญ
• Health Emergencies
• Communicable and Noncommunicable Disease Health Risk Factors and Key Determinants of Health
• Structural Determinants of Health
Curriculum Vitae
Assoc.Prof.Roy William
Batterham
• Lecturer
roy.b@fph.tu.ac.th, roy.batterham@deakin.edu.au
Curriculum Vitae
Assoc.Prof.Dr.Stephen
Jay Atwood
• Lecturer
• sjatwood@gmail.com, stephen.j@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Public Health Nutrition
• Child Health
• Community Based Participatory Research
• Tropical Medicine
Curriculum Vitae
Dr.Rodger Doran
• Lecturer
• rodger.d@fph.tu.ac.th
Curriculum Vitae
Dr.Andrew Lee Corwin
• Lecturer
• andrew.c@fph.tu.ac.th
Curriculum Vitae
Dr.Sarina
Pradhan Kasaju
• Lecturer
• sarina.p@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Mental Health
• Ageing
Curriculum Vitae
Mr.Fabio Saini
• Lecturer
• fabio.s@fph.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
• Social Determinants of Health and Equity
• Sexual Orientation, Gender Identity & Expression, and Sex Characteristics (SOGIESC) and Intersectional Perspective
Curriculum Vitae