ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือ "อยู่-ร่วม-สุข เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+"

"อยู่-ร่วม-สุข เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+" หนังสือที่สรุปประสบการณ์ของผู้ใกล้ชิด LBGTI+ จากผลการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบและระบบการสนับสนุนสมาชิกครอบครัว เพื่อน คู่ชีวิต และ ผู้ให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชากรกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

ดำเนินการโดยคณาจารย์จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการฯมุ่งทำความเข้าใจประสบการณ์และมุมมองของพ่อแม่ เพื่อน คู่รัก และผู้ให้บริการสุขภาพของ LGBTI+ โดยมีเป้าหมายปลายทางที่การขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเป็นสังคมแห่งความเข้าอกเข้าใจ อันจะนำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นเพศอะไร

อ่านรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับเต็มได้ที่: https://lsed.tu.ac.th/research-content-08
ขอบคุณ ข่าวต้นฉบับ: https://www.facebook.com/1423540334603953/posts/2710385532586087/


อยู่-ร่วม-สุข เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

ความสัมพันธ์ที่ดีจากครอบครัว คนรัก และเพื่อนรอบตัวเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคน บุคคลหลากหลายทางเพศก็ไม่ต่างจากคนอื่น ๆ ที่ต้องการแรงสนับสนุนนี้เช่นกัน เราอยากชวนทุกคนมาร่วมอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกัน เพื่อที่เราทุกคนจะได้เข้าใจกันมากขึ้น

บ้านนี้มีความหลากหลาย
คู่มือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลากหลายเพศ