เปิดรับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทย รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทย รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

มีให้เลือกทั้งหมด 2 หลักสูตรนานาชาติ (ระดับปริญญาโท-เอก)

1. (ปริญญาโท) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต "สาขาวิชาสุขภาพโลก" (Global Health)
รายละเอียดทุน >> Click me!
สมัครออนไลน์/รายละเอียดหลุักสูตร >> Click me!

2. (ปริญญาเอก) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต "สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม" (Occupational and Environmental Health)
สมัครออนไลน์/รายละเอียดหลุักสูตร >> Click me!

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม Email :
edu.inter@fph.tu.ac.th
https://fph.tu.ac.th/en

โอกาสก้าวหน้าในสายงานสุขภาพระดับโลก มาถึงแล้ว