ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษา 2/2563

📌 ประกาศรับสมัคร
      ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษา 2/2563 >> CLICK      สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชน ประชาคมธรรมศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาได้รับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและบรรเทาเดือดร้อน ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ประเภททุนการศึกษา
     เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบในภาคการศึกษา 2/2563 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 13 ทุน

คุณสมบัติ
     2.1 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งเเวดล้อม จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต
     2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ปฏิบัติตัวตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
     3.1 ใบสมัครขอทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> CLICK
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
     3.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพานิชย์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

การส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร
     ให้นักศึกษาส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ E-mail :: edu.serv@fph.tu.ac.th

ระยะเวลาการเปิดและปิดรับสมัคร
     ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564

การประกาศรายชื่อ
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ fph.tu.ac.th