เสวนาวิชาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน"

     วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมชวนช่วยเลิกบุหรี่ จัดเสวนาวิชาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
     โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก “นิโคติน” ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อดังนี้
     1. อันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ โดยคุณชาลินี สุขสว่าง นักสุขศึกษา คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
     2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
        - คุณพร้อมพร พันธุ์โชติ จาก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)
        - คุณศุภวิชญ์ สันทัดการ จาก สภานักศีกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        - คุณวัชนันท์ นันทผาสุก และคุณณัฐณากร ศิริเมธี จาก TUTV

     การเสวนา วิชาการหัวข้อ ธรรมศาสตร์ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จากภัย “นิโคติน” ในประเด็น
     1. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการควบคุมบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า โดย ภก.คทา บัณฑิตานุกูล รองประธานเครือข่ายโครงการสถานบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ
     2. กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการล่อลวงเยาวชน โดย อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
     3. ขาโจ๋นอกโรงเรียน เหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
     4. พลังเยาวชนป้องกันวัยจ๊าบจากบุหรี่ โดย อ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สามารถรับชมบรรยากาศ Facebook Live ได้ที่ https://www.facebook.com/quitsmokingmedia/videos/793983271352488