TCAS 63 รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission 1

หลังจากการยืนยันสิทธิ์ TCAS63 รอบที่ 3 ที่ student.mytcas.com วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์"

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่งเอกสาร ตามที่เกณฑ์กำหนดภายในวันที่ 11 พ.ค. 2563 ดังนี้
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. คลิปวีดีโอแนะนำตัว (ใส่ชุดนักเรียน/นักศึกษา)
3. ใบตรวจสุขภาพทางสายตา เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพ
📌 ประกาศรับสมัคร
      รอบที่ 3 ADMISSIONS 1 รับตรงร่วมกัน >> CLICK

การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. คุณสมบัติเฉพาะ
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
       2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
         2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
         2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
            1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
            2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
         2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
       3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้

4. เกณฑ์การคัดเลือก
   องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85)
   2. คะแนน PAT 2 (รหัส 72)
   3. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)