ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา การจัดการความรู้ ประเด็น "COVID-19" (ออนไลน์)

📌Upcoming Events
EP.8 : NDCs Post-COVID-19 จะเกิดอะไรขึ้นกับโรคเรื้อรังหลังการระบาดของ COVID-19 และจะจัดการอย่างไร?

ลงทะเบียนรับฟังสัมมนาผ่าน ZOOM โดยสแกน QR code
หรือรับชม LIVE ผ่าน FACEBOOK : FPH Thammasat
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00-15.30 น.
วิทยากร
1. ดร.ณิชมน รักกะเปา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. นพ.เพชร รอดอารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และเลขาธิการสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
3. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ.
4. นายเเพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พื้นที่ 4
📌Latest event
EP.7 : นวัตกรรมและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รับชมย้อนหลัง CLICK!

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.30-12.00 น.
วิทยากร
1. รศ.ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. คุณสิทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
3. รศ.ดร. ประพัทธ์พงษ์ อุปลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สจล.)
4. อาจารย์ธนิกา หุตะกมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
EP.6 : Community engagement ในกรณี COVID-19

รับชมย้อนหลัง CLICK!

วันที่ 30 เมษายน 2563
เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากร
1. รศ.ดร. สสิธร เทพตระการพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3. ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ.
4. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พื้นที่ 4
EP.5 : การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์ COVID-19

รับชมย้อนหลัง CLICK!

ไฟล์ : COVID-19 Risk Communication.pdf
วันที่ 29 เมษายน 2563
เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากร
1. รศ.ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. นางพาหุรัตน์ คงเมืองทัยสุวรรณ์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สธ.
3. นางศุภรัตน์ บุญนาค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4. ผศ.ดร. ววรณรัตน์ รัตนวรางค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
EP.4 : บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการ COVID-19 ในชุมชน

รับชมย้อนหลัง CLICK!

วันที่ 27 เมษายน 2563
เวลา 10.00-12.00 น.
วิทยากร
1. ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ.
3. นายชูเกียรติ ช้างสุวรรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหนึ่ง หมู่ 13 จ.ปทุมธานี
4. นางอรกัลยา พุ่มพึ่ง อาสาสมัครสาธารณสุข อ.เมือง จ.ปทุมธานี
EP.3 : COVID-19 กับผู้สูงอายุ

รับชมย้อนหลัง CLICK!

วันที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 10.00-12.00 น.
วิทยากร
1. พ.ต.ต.หญิง ดร. คัติยา อีวาโนวิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ประธานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ
3. นพ.ดร. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มศว.
4. ผศ.ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.
5. ผศ.ดร. เกษร สำเภาทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
EP.2 : การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน กรณี COVID-19

รับชมย้อนหลัง CLICK!

วันที่ 23 เมษายน 2563
เวลา 10.00-12.00 น.
วิทยากร
1. ผศ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3. นางเสาวลักษณ์ ผงทอง สำนักงานเขตบางเขต
4. ดร.ประดับดวง เกียรติศักดิ์ศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
EP.1 : Gap analysis ในเชิงระบบการจัดการ COVID-19

รับชมย้อนหลัง CLICK!

วันที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากร
1. รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
3. รศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร คณะนิติศาสตร์ มธ.
4. ผศ.อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
5. รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.