รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📌 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาตรการและคำเเนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 29 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 28 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 27 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 26 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 25 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 24 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 23 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 22 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 21 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 20 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 19 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 18 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 17 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 16 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 15 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 14 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 13 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 12 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 11 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 10 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 9 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 8 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 7 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 6 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 5 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 4 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 3 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 2 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 1 >> CLICK


📌 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฉบับที่ 2 >> CLICK

เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดเวลาการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขสหสาขา และการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2563 >> CLICK

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ประจำภาคการศึกษา 2/2563 ฉบับที่ 2 >> CLICK

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ประจำภาคการศึกษา 2/2563 >> CLICK

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ประจำภาคการศึกษา 2/2563 >> CLICK

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณทิตศึกษา ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการเเพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง >> CLICK

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงานและการปฏิบัติงานภายในที่พัก ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ >> CLICK

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง >> CLICK

เรื่อง การหยุดการฝึกภาคสนามในแหล่งฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 >> CLICK

เรื่อง มาตรการและคำเเนะนำสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในช่วงเวลาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) >> CLICK


📌 ประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
      ฉบับที่ 5 >> CLICK
      ฉบับที่ 4 >> CLICK
      ฉบับที่ 3 >> CLICK
      ฉบับที่ 2 >> CLICK
      ฉบับที่ 1 >> CLICK

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ops.go.th/


📌 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ >> CLICK

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 >> CLICK

อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ >> CLICK

ขอบคุณข้อมูลจาก ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php