รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📌 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาตรการและคำเเนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 9 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 8 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 7 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 6 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 5 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 4 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 3 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 2 >> CLICK
      ประกาศฉบับเต็ม ฉบับที่ 1 >> CLICK

แนวทางการเฝ้าระวังและคัดกรองสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CLICK

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 CLICK

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการประชุม สัมมนา และกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) >> CLICK

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 >> CLICK

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลในกรณีเหตุฉุกเฉิน >> CLICK

แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
      ฉบับเต็ม >> CLICK

ขอบคุณข้อมูลจาก tu.ac.th/tu-2019-ncov


📌 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณทิตศึกษา ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการเเพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง >> CLICK

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงานและการปฏิบัติงานภายในที่พัก ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ >> CLICK

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จัดการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง >> CLICK

เรื่อง การหยุดการฝึกภาคสนามในแหล่งฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 >> CLICK

เรื่อง มาตรการและคำเเนะนำสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในช่วงเวลาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) >> CLICK


📌 ประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
      ฉบับที่ 5 >> CLICK
      ฉบับที่ 4 >> CLICK
      ฉบับที่ 3 >> CLICK
      ฉบับที่ 2 >> CLICK
      ฉบับที่ 1 >> CLICK

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ops.go.th/


📌 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ >> CLICK

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 >> CLICK

อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ >> CLICK

ขอบคุณข้อมูลจาก ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php