หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ

Master of Science Program in Occupational Health and Safety


จุดเด่นของหลักสูตร
     2.1 เป็นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
     2.2 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีและสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อผลิตนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน ควบคุมสิ่งคุกคามอันตรายในพื้นที่การทำงาน
     2.3 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้พหุวิทยาการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการทำวิจัย ถ่ายทอดความรู้ ผลิตนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
     2.4 เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ทั้งวุฒิปริญญาโท (วทม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
     2.5 มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     3.1 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน หรือสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
     3.2 ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
     3.3 กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 3.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกการคัดเลือกเข้าศึกษา

การคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

     2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

จำนวนรับ   20 คน ต่อปีการศึกษา   

โครงสร้างหลักสูตร

    แผน ก แบบ ก 2(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 42 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ง.   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 42 หน่วยกิต
ก.   วิชาแกน 9 หน่วยกิต
ข.   วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
ค.   วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ง.   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     7.1 นักวิชาการด้านสาธารณสุข อาจารย์ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านความปลอดภัย หรือด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

     7.2 พนักงานตรวจความปลอดภัย / สภาพแวดล้อมในการทำงาน /การจัดการสารเคมีอันตราย 
     7.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
     7.4 วิทยากรอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน คือ นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

กำหนดการสมัครและการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

หลักฐานการสมัคร
1.  ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
         - ดาวน์โหลด  ใบสมัคร
         - หรือ สมัครออนไลน์  คลิก  

2.  สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือเอกสารแสดงการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
       (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
8.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ  

ข้อมูลติดต่อ
งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มธ. รังสิต
Email  edu.serv@fph.tu.ac.th
โทร.  02 564 4440 ต่อ 7420
Free-Hit-Counters.net