IN-HOUSE TRAINING

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการวิชาการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425


หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425


หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

หลักสูตร นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

อบรมการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425

อบรมการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับกลาง สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ
02-564-4440-79 ต่อ 7425