กลุ่มเป้าหมาย:: บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ให้การปรึกษา (counselor) ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วแต่ใบรับรองคุณวุฒิ นานกว่า 3 ปีขึ้นไป
จำนวนที่เปิดรับสมัคร:: 50 ท่าน/รุ่น

กลุ่มเป้าหมาย:: บุคลากรผู้จะปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ให้การปรึกษา (counselor) สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร:: 50 ท่าน/รุ่น

กลุ่มเป้าหมาย:: บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จำนวนที่เปิดรับสมัคร:: 50 ท่าน/รุ่น