แบบแสดงความจำนงในการร่วมบริจาคเงิน
เพื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ การจัดบริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมในการชี้นำและพัฒนาระบบสุขภาพตลอดจนสภาพแวดล้อม ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ทั้งที่ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
      จากการพัฒนาและการขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีมีการรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แต่ละปีมีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องการทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง คณะฯ ยังต้องการงบประมาณ ในการสนับสนุนกิจการภายในคณะฯ เพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษาในกองทุน "เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" และสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ภายในคณะฯ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย
เลขที่บัญชี 050-2-35805-4
ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ (งบพิเศษ)เข้ากองทุน "เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ภายในคณะฯ เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี


แนบสลิปการโอนเงิน
หากแนบไม่ได้แจ้งข้อมูลการโอนเงินไปยัง คุณมินตรา โต๊ะทอง
โทร : 085-343-3590 Line ID : fizzy_milk