ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกายภาพบำบัด มศว.

      ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตร
ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต