แนวทางปฏิบัติด้านการใช้ห้องปฎิบัติการ

แนวปฏิบัติทั่วไปเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)
ห้องปฏิบัติการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
จัดทำโดย คณะกรรมการกำกับดูแลห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ


แนวปฏิบัติทั่วไปเพื่อความปลอดภัยทางเคมี (Chemical Safety Guidelines)
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น คณะผู้จัดทำคาดหวังว่าวีดิทัศน์นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการกำกับดูแลห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนผลักดันให้เกิดการจัดทำวีดิทัศน์นี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี