การสัมมนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

      ภาพบรรยากาศ การสัมมนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย มี รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการหลักสูตร และผู้นำชุมชนจาก ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการรายวิชา PB691 การศึกษาพิเศษ และ HP473 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
จัดโดย นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์