การลงพื้นที่การเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนการด้านสาธารณสุข

      ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่การเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนการด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท ชั้นปี 2 และ นักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการรายวิชา PB691 การศึกษาพิเศษ และ HP473 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562
ณ หมู่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี