วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

      รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีพร้อมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562”
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารเรียนรวม3 (SC3) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


โดยอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ได้แก่
1. ผศ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา

รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1. ศ. ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ (รอการโปรดเกล้า)
2. อาจารย์ ดร.น้ำฝน เอกตาแสง
3. อาจารย์ ดร.ญาณสินี สุมา