ค่ายเพาะ(สา)สุข ศูนย์ลำปาง ครั้งที่ 1 Super Hero รวมพลังพิทักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 1 Super Hero รวมพลังพิทักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.อารุญ เกตสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ วัถตุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในจุดแข็งและอัตลักษณ์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านการเรียนการสอนและแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง