การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร และทีมผู้บริหาร เลขานุการคณะ และหัวหน้างาน เข้าร่วมสัมมนา

ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต