การศึกษาดูงาน : วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

      ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าฝึกปฎิบัติการทำงานที่อับอากาศ ภายใต้รายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)