การประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
      นำโดย รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอทิศทางงานวิจัย และผลงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม      ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอภิปราย ในหัวข้อ กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม      ในการนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโท The MSc and PhD in Occupational and Environmental Health Programs (International Programs) ตัวแทนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ได้ร่วมนำเสนอการแก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง E-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์
      ทั้งนี้ ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา Center of Excellence on Environmental Health and Toxicology (EHT) เป็นปีแรก โดยได้มีตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร